Кредиттик продукт №1 «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын түз каржылоо программасы»

Түз каржылоо программасы өлкөнүн экономикасын диверсификациялоо жана стимулдаштыруу, жумуш орундарын түзүү жана региондордун экономикалык өнүгүүсүн теңдештирүү максатында чарбалык субъекттерди каржылоону камтыйт. Кредиттөөнүн бул түрү Банктын кредиттөө ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Долбоорлорду тандоо жана талдоо жана аларды кийин каржылоо Банктын стратегиясына, экономиканын артыкчылыктуу секторлоруна жана Банктын ички ченемдик документтерине ылайык жүзөгө ашырылат.

Параметрлери

Өздүк салым
Долбоордун ээси долбоордун наркынын кеминде 10% өлчөмүндө өз салымын кошууга тийиш; Долбоорду каржылоодо өздүк салым 30%дан кем эмес болушу керек (өздүк салым акчалай, мүлк, анын ичинде интеллектуалдык менчик, жер, негизги каражаттар ж.б. түрүндө берилиши мүмкүн).
Каржылоо менен камсыз кылуу
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, Министрлер Кабинетинин, эл аралык финансылык институттардын, банктардын жана Кыргыз Республикасынын Кепилдик фондунун кепилдиктери;
Кыргыз Республикасынын мамлекеттикбаалуу кагаздары;
Кыймылсыз мүлк, анын ичинде. жер;
Жабдуулар, транспорт каражаттары;
үчүнчү жактардын кепилдиктери, алардын алгылыктуулугу Банктын Күрөө саясатына ылайык Банк тарабынан бааланат;
Банктын Күрөө саясатына ылайык күрөөнүн башка түрлөрү.
Күрөөнүн баасы
Күрөөгө коюлган мүлктүн наркы Банк тарабынан өнөктөш компаниялардын тизмесине киргизилген жана Банктын веб-сайтында жайгаштырылган көз карандысыз баалоочу компания тарабынан бааланат.
- Күрөөнүн наркын баалоо датасы каржылоого арыз берилген датага карата 6 (алты) айдан ашпаган мөөнөттөн ашпоого тийиш.
- Банк баалоо баасын өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.
Төлөө графиги
- Пайыздар боюнча – ай сайын/чейрек сайын;
- негизги карыз боюнча - карыз алуучунун бизнесинин акча агымы;
- боюнча, бирок жылына 2 жолудан кемиэмес;
Жеңилдетилген мезгил
Пайыздарды төлөө үчүн – 9 айга чейин;
Негизги карызды төлөө үчүн – 12 айга чейин.
Күрөөнү камсыздандыруу
Күрөөнү камсыздандыруу (өлүү, жоготуу, уурдоо, бузулуу, бузулуу жана ооруп калуу коркунучуна байланыштуу)Банк Башкармасынын чечими менен ар бир долбоор боюнча өзүнчө аныкталат.
Кредиттик каражаттарды максатсыз пайдалангандыгы үчүн пайыздык чен
Кредиттик каражаттар туура эмес пайдаланылган учурда үстөк пайызы жылына 20%га чейин көтөрүлөт. Банк Кардар тарабынан кредиттик каражаттарды максатсыз пайдалангандыгы жөнүндө маалыматты Кредиттик маалымат бюросуна киргизүү укугун өзүнө калтырат.
Өзгөчө шарттар
Кредит алууга арыз берүүгө жана күрөөнү каттоого байланышкан бардык чыгымдар Зайымчы тарабынан төлөнөт;
Карыз алуучу күрөөнүн сакталышы жана туура пайдаланылышы үчүн жоопкерчилик тартат.
Чектөөлөр
Банк төмөнкүлөрдү камсыз кылбайт:
күрөөсүз кредит;
- долбоордук каржылоодон тышкары соода операцияларына жана жүгүртүү каражаттарына кредиттер;
- жеке жактарга кредиттер;
- мурда берилген кредиттер боюнча мөөнөтү өтүп кеткен милдеттенмелер болгон учурда кредиттер;
- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине, башка мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кредиттер.
Банк ошондой эле каржылабайт:
- кумар бизнеси;
- аскердик өнөр жай;
- балдардын мажбурланган эмгеги колдонулган аймактар;
- мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга/легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого байланышкан иш-аракеттер; соода, өндүрүш жана куралды колдонуу менен байланышкан башка иш-аракеттер;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган иштин түрлөрү.

*Банк бул Программанын шарттарын өзгөртүү укугун өзүнө калтырат