Кредиттик продукт Максаттуу каржылоо-банктар аркылуу субъекттери үчүн жеңил өнөр жай программасы*

Мазмун

Каржылоо суммасы
- Кредиттин максималдуу өлчөмү 30 млн. сомдон ашпоого тийиш
- Насыянын минималдуу өлчөмү 1 млн. сом
- Өнөктөш Банк долбоорду өз каражаттарынан кошумча кошо каржылай алат
Каржылоо күрөө болушу мүмкүн
- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, Министрлер Кабинетинин, эл аралык финансылык институттардын, банктардын жана Кыргыз Республикасынын - Кепилдик фондунун кепилдиктери
- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары
Кыймылсыз мүлк, анын ичинде жер - Жабдуулар, транспорт каражаттары
үчүнчү жактардын кепилдиктери, алардын алгылыктуулугу Банктын Күрөө саясатына ылайык Банк тарабынан бааланат
- Банктын Күрөө саясатына ылайык күрөөнүн башка түрлөрү
Чарбакер субъекттер үчүн каржылоо боюнча камсыздоо
Өнөктөш банктын талаптарына ылайык ар кандай мүлк чарбакер субъекттер үчүн алынган кредиттөө боюнча камсыздоо боло алат
Өнөктөш банк үчүн төлөө графиги
- Пайыздар боюнча-кварталдык негизде;
- Негизги карыз боюнча - жылына кеминде 2 жолу
Өнөктөш банктын карыз алуучусу үчүн төлөө графиги
Өнөктөш банктын ченемдик документтеринин талаптарына ылайык
Кредиттик каражаттарды максатсыз пайдаланууда пайыздык чен
Насыя каражаттары максатсыз пайдаланылган учурда, пайыздык чен жылдык 20% га чейин жогорулайт. Банк кардардын кредиттик каражаттарды максатсыз пайдалангандыгы жөнүндө маалыматты кредиттик-маалыматтык бюрого киргизүү укугун өзүнө калтырат
Ишкердик субъекттеринин заемдук каражаттарды кайтарып берүүсү боюнча жоопкерчилик
Өнөктөш Банк карыз алуучулар-чарбакер субъекттер тарабынан кредиттин кайтарылбай калуу тобокелдигин толугу менен өзүнө алат
Мониторинги
Банк өнөктөш банк тарабынан берилген кредитти аны пайдалануунун кайсы болбосун стадиясында мониторинг жүргүзүүгө укуктуу
Чектөөлөр
Банк каржылабайт:
- кумар бизнеси;
- аскердик өнөр жай;
балдардын мажбурланган эмгеги - колдонулган аймактар;
- мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга/легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого байланышкан иш-аракеттер;
- соода, өндүрүш жана куралды колдонуу менен байланышкан башка иш-аракеттер;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган иштинтүрлөрү.

*Банк ушул программанын шарттарын өзгөртүү укугун өзүнө калтырат

** Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин мамлекеттик баалуу кагаздарын күрөөлүк камсыздоо катары берүү учурунда өнөктөш банктарга, ФКФ жана башка финансы-кредит мекемелерине карата акыркы 3 жыл ичинде чыгашасыз болуу талабы алынып салынат